Boje o Slovensko a francúzska vojenská misia v roku 1919

22. máj - 4. august 2019 / Námestie maratónu mieru 2

Východoslovenské múzeum v Košiciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Katedra histórie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vojenský historický ústav Bratislava, Štátny archív v Košiciach a Štátna vedecká knižnica v Košiciach pripravili podujatia na tému Bojov o Slovensko v roku 1919 a Francúzskej vojenskej misie.

Výstava Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia vznikla pri príležitosti 100. výročia začlenenia územia Slovenska do štátu, v ktorom sa Slováci prvýkrát angažovali v pozícii štátotvorného národa. Pripomína neľahký zápas o spoločný štát i dnes prehliadaný podiel Francúzskej vojenskej misie na úspešnom priebehu nastolenia česko-slovenskej štátnej moci na území Slovenska. Osobitne sleduje významných aktérov doby a mesto Košice s okolím. Veríme, že prispeje k rozvoju slovensko-francúzskeho kultúrneho dialógu, ako aj k ďalšiemu zviditeľneniu bohatstva histórie košického regiónu.