VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU VÝKONNÉHO RIADITEĽA

Oblastná organizácia cestovného ruchu KOŠICE - Turizmus (VISIT KOŠICE) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta  „Výkonný riaditeľ OOCR KOŠICE - Turizmus“

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa 
- min. 5 rokov praxe v oblasti cestovného ruchu, kultúry alebo hotelierstva – preukázať potvrdením
- skúsenosti s tvorbou projektov sú výhodou
- skúsenosti s prípravou kultúrnych, spoločenských a gastro podujatí sú výhodou
- riadiaca prax minimálne 2 roky

Znalosti:
- aktívna znalosť anglického jazyka na výbornej úrovni, druhý a tretí cudzí jazyk vítaný
- znalosť Zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu vzn. n. p.,
- znalosti v oblasti CR a príslušných právnych predpisov

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- Manažérske, organizačné, komunikačné schopností, schopnosť koncepčne a analyticky myslieť
- zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita a kreativita
- bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
- tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu členov organizácie, mesta Košice 
- zostavovanie a realizácia dlhodobej a krátkodobej koncepcie a stratégie rozvoja cestovného ruchu
- príprava rozpočtu organizácie a spracovanie stratégie získania a čerpania finančných zdrojov
- podávanie žiadostí o získanie finančných príspevkov z dotácií
- príprava ročného plánu aktivít, zabezpečovanie jeho plnenia, vyhotovenie výročnej správy o činnosti  
  organizácie a vývoji cestovného ruchu
- zodpovednosť za včasné plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení kontrolných orgánov organizácie
- koordinácia materiálnych, finančných a technických zdrojov organizácie
- zodpovednosť za výsledky činnosti organizácie
- zabezpečenie administratívnej agendy OOCR a Návštevníckeho centra Košice
- komunikácia s členmi organizácie, obchodnými partnermi, ministerstvom
- budovanie mediálnych vzťahov, komunikácia prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí

Zoznam požadovaných dokladov:

-    žiadosť o prijatie do zamestnania
-    štruktúrovaný životopis,  s uvedením doterajšej praxe vlastnoručne podpísaný
-    overená kópia dokladu o nadobudnutom najvyššom vzdelaní
-    potvrdenie o odbornej a riadiacej praxi
-    výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
-    písomný zámer rozvoja OOCR KOŠICE - Turizmus/pohľad kandidáta na pozíciu riaditeľa OOCR KOŠICE - Turizmus na najbližšie  4 roky  

Ponúkaný plat: 1800 Eur + bonusy na základe výkonu

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite emailom na miloslav.klima@visitkosice.org alebo doručte do 11.07.2019 do 12:00 na adresu sídla OOCR:

OOCR KOŠICE – Turizmus
Hlavná 6
040 01 Košice

s označením obálky: VÝBEROVÉ KONANIE „VÝKONNÝ RIADITEĽ OOCR KOŠICE - Turizmus“

Uchádzačov, ktorí budú spĺňať požadované predpoklady, pozve komisia na účasť vo výberovom konaní. Druh pracovného úväzku: plný úväzok (hlavný pracovný pomer)
Predpokladaný termín nástupu: 1.8.2019, resp. podľa dohody